HQC ROYAL TOWER (QUẬN 7)

Kích Thước 1100mm x 1100mm
Tỉ Lệ: 1/100

CAO ỐC FOSCO OFFICE

Kích Thước: 1200mm x 1200mm
Tỉ Lệ: 1/100

CAO ỐC VIỆT THUẬN THÀNH

Kích Thước: 900mm x 600mm
Tỉ Lệ: 1/100

NGÂN BÌNH COMPLEX 1 (Q.1)

Kích Thước 1100mm x 1100mm
Tỉ Lệ: 1/200

NGÂN BÌNH COMPLEX 2 (Q.1)

Kích Thước 900mm x 900mm
Tỉ Lệ: 1/200

BẾN THÀNH TOWER

Kích Thước: 1000mm x 1000mm
Tỉ Lệ: 1/40