NHÀ MÁY MERCEDES BENZ

Kích Thước 1200mm x 1600mm
Tỉ Lệ: 1/300

NHÀ MÁY BIA TIGER

Kích Thước 1500mm x 2000mm
Tỉ Lệ: 1/300

NHÀ MÁY PANASONIC

Kích Thước 1400mm x 1800mm
Tỉ Lệ: 1/200

NHÀ MÁY X51

Kích Thước 3000mm x 2600mm
Tỉ Lệ: 1/250